COVID-19 - Żabi Staw Apartament Domki Pokoje Mikołajki

Przejdź do treści
NOCLEGI > Regulamin
Domki Pokoje Apartamenty Żabi Staw Mikołajki
COVID-19
Procedura zapewnienia bezpieczeństwa Gościom w obiekcie Domki Żabi Staw w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19 - ZALECENIA DLA GOŚCIA.
Szanowni Goście, PROSIMY O:
· zdezynfekowanie rąk płynem znajdującym się w recepcji, po wejściu do hotelu;
· noszenie osłony nosa i ust;
· nieprzekraczanie wyznaczonej linii podczas obsługi przed recepcją;
· zachowanie bezpiecznej, zalecanej odległość od rozmówcy, innych Gości oraz pracowników hotelu (zgodnie z rekomendacją MR i GIS);
· regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją;
· podczas kaszlu i kichania zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
· nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
· niekorzystanie z hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
REKOMENDUJEMY:
· płatność kartą;
· systematyczne wietrzenie pokoju, w miarę możliwości;
· w celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich, tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.;
· w czasie pobytu w Obiekcie kontakt telefoniczny z recepcją: Tel: +48 501 624 856.
INFORMUJEMY ŻE:
· ograniczone zostaje rutynowe sprzątanie pokojów w czasie przebywania w nich Gości, odbywać się będzie tylko na życzenie Gościa;
· w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa pobytu w Domki Żabi Staw w związku z wirusem COVID-19, część z dostępnych usług może być ograniczona lub zawieszona czasowo;
· na terenie Obiektu przebywa jednorazowo ilość osób zgodna z rozporządzeniem MR i GIS;
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa Hotelu Nadmorskiego zakażenia koronawirusa COVID -19.
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Jeśli Gość mieszka w domku – czasowe odizolowanie go, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz Gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał Gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4. Wstrzymanie przyjmowania Gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Copyright 2020
Wróć do spisu treści